Reglement Accreditatie leden SVN

 

Artikel 1

De medewerker kan in aanmerking komen voor accreditatie indien hij/zij minstens 8 uur per week werkzaam is in het vakgebied en gediplomeerd MSMH is.

 

Artikel 2

De medewerker (en zijn/haar leidinggevende) is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het accreditatiesysteem.

 

Artikel 3

De accreditatie vangt aan per januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

 

Artikel 4

Om een accreditatiebewijs te ontvangen dienen minimaal 150 punten te zijn behaald in een periode van 3 jaar.

 

Artikel 5

De accreditatie heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Aan het einde van de periode van drie jaar kan de medewerker een her-accreditatie aanvragen bij de accreditatiecommissie.

 

Artikel 6

De medewerker komt voor herregistratie in aanmerking indien voldaan wordt aan de volgende

voorwaarden:

· Hij/zij heeft de afgelopen drie jaar voldoende accreditatiepunten behaald conform de nota ‘Accreditatie’

· Hij/zij heeft de afgelopen drie jaar ten minste 8 uur per week werkzaam geweest binnen het vakgebied

 

Artikel 7

De medewerker administreert de jaarlijkse gevolgde en geaccrediteerde scholingen op het

verzamelformulier ‘Accreditatiepunten SVN’ . De leidinggevende van de MSMH of de MSMH zelf

stuurt dit formulier voor 31 december van het laatste (derde) jaar, vergezeld van kopieën van

certificaten of bewijzen van deelname van de gevolgde en geaccrediteerde scholingsactiviteiten aan de accreditatiecommissie.

 

Artikel 8

Iedere aanbieder van opleidingen/trainingen kan zijn scholingsactiviteit indienen bij de accreditatiecommissie ter beoordeling. Het programma van de geaccrediteerde scholingsactiviteit zal toegevoegde waarde hebben bij het toe te kennen aantal punten en dient daarom ook meegezonden te worden.

 

Artikel 9

Een leidinggevende dan wel de MSMH kan een verzoek tot uitstel van accreditatie doen tot maximaal twee maanden na het verlopen van de accreditatieperiode (tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar).

 

Artikel 10

De accreditatiecommissie toetst de aanvraag aan de voorwaarden genoemd in de nota ‘Accreditatie SVN’. De medewerker ontvangt na accorderen een accreditatiebewijs met vermelding van het jaar van accreditatie en de expiratiedatum van het bewijs. Bij een afwijzing kan de medewerker schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de SVN conform artikel 14.

 

Artikel 11

De medewerker die niet voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden voor (her)accreditatie, kan in uitzonderlijke situaties daar alsnog voor in aanmerking komen. Zulks ter beoordeling van de accreditatiecommissie.

 

Artikel 12

Heraccreditatie vindt niet plaats om de volgende redenen:

· De medewerker heeft na het verlopen van de accreditatietermijn, geen verzoek tot heraccreditatie heeft gedaan.

· De medewerker heeft niet voldaan aan de voorwaarden van (her)accreditatie.

 

Herintreders

Artikel 13

De medewerker die door omstandigheden geen heraccreditatie heeft aangevraagd, kan een schriftelijk verzoek doen aan de accreditatiecommissie voor hernieuwde accreditatie. De accreditatiecommissie kan de medewerker adviseren over het te volgen scholingstraject.

Een medewerker kan opnieuw geaccrediteerd worden nadat hij/zij binnen maximaal twee jaar het scholingsprogramma voltooid heeft.

 

Bezwaar

Artikel 14

Een medewerker dient binnen twee maanden na dagtekening van ontvangst van afwijzing tot (her) accreditatie schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van de SVN. Het bestuur van de SVN bepaalt binnen maximaal 2 maanden of het bezwaar ontvankelijk en gegrond is.

 

Vertrouwelijkheid

Artikel 15

De inhoudelijke gegevens over accreditatie van medewerkers zijn vertrouwelijk en zullen als zodanig worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van drie jaar na expiratie van het accreditatiebewijs.

 

Bijzondere bepalingen

Artikel 16

In alle uitzonderlijke kwesties zal de accreditatiecommissie een advies aan het bestuur ter

besluitvorming voorleggen.

 

Artikel 17

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, maar die wel een besluit behoeven, beslist het bestuur van de SVN.